Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.

До відома авторів

Редколегія Вісника Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" щороку оголошує набір статей.

До Вісника приймаються статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

З питань публікації статей звертатися до асистента кафедри САПР Кривого Ростислава Зіновійовича (ІV учб. корпус, 324 ауд.) або надіслати листа за адресою sapr@polynet.lviv.ua.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у Віснику:

 1. Файл з текстом статті на електронному носії (носій повертається).
 2. Роздрукований текст статті (2 екз.).
 3. Експертні висновки (2 екз.).
 4. Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
 5. Для авторів
  • що працюють в НУ "Львівська політехніка":
   Витяг з протоколу засідання кафедри.
  • що не працюють в НУ "Львівська політехніка":
   Лист від організації на ім'я ректора Бобало Ю.Я. з проханням про включення статті у Вісник (на бланку організації).
 6. Відомості про автора (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
  • Прізвище, ім'я, по батькові;
  • Рік народження;
  • Науковий ступінь, вчене звання;
  • Місце праці та посада;
  • Номери службового та домашнього телефонів;
  • Е-mail.

Вимоги до оформлення

Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендується використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу. Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д.т.н. Жежнич П.І.

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора д.т.н., професор Теслюк Василь Миколайович
Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.;
асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Жежнич П.І.
професор, д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький П.С.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.
професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

Останні випуски